Przypominamy: wnioski na DOBRY START tylko do 30 listopada

05 wrzesień 2018
(2 głosów)
Przypominamy: wnioski na DOBRY START tylko do 30 listopada Pixabay

Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące świadczenia „DOBRY START”. Sprawdź jak je uzyskać. Osoby uprawnione mogą składać wnioski  do 30 listopada 2018 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego lub w wersji tradycyjnej (papierowej).

Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Komu przysługuje

Świadczenie dobry start w wysokości 300,00 zł raz w roku przysługuje:

 • rodzicom (matce lub ojcu), opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
 • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start „wg wzoru Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • dokumenty składane razem z wnioskiem, stosownie do indywidualnej sytuacji rodzinnej i osobistej członków rodziny:
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – oryginał,
 • oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – oryginał, inne dokumenty (kopie) i oświadczenia (oryginały) niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start

WAŻNE:

Świadczenie NIE PRZYSŁUGUJE na dzieci:

 • uczęszczające do przedszkola;
 • dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole;
 • dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.

Świadczenie przysługuje raz w roku, niezależnie od posiadanego dochodu.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Kopie dokumentów, które należy złożyć do wniosku, po przedłożeniu oryginału uwierzytelnia pracownik wydziału, mogą być również uwierzytelnione przez notariusza lub instytucje, która je wydała.

Za nienależnie pobrane świadczenie „Dobry start” – uważa się:

 • świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
 • świadczenie dobry start wypłacone innej osobie niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

INFOLINIA

Programu Dobry start w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Infolinia działać będzie od pon. do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, do 31 sierpnia 2018 r.

Nr infolinii: 95 7115-500

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061);

Katarzyna Mayer Bzowa

Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

 

Top

stat4u

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszego portalu bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.